Vstup Nádvoří Jídelna Společenská místnost
Dnes je 21.01.2019 a svátek má Běla

Naše poslání

ORGANIZACE

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, je zařízením sociálních služeb poskytujícím pobytové služby sociální péče, s registrací dle zákona č. 108/2006 Sb., §49 - domov pro seniory a § 50 - domov se zvláštním režimem,  jehož zřizovatelem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

POSLÁNÍ SLUŽBY

domov pro seniory

Poskytovat celoroční pobytovou službu osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, způsobené snížením soběstačnosti z důvodu věku či zdravotního stavu a vyžadujícím pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim není schopna zajistit rodina ani terénní nebo ambulantní služby. Služba je zaměřena na individuální potřeby, na podporu schopností a sociálních kontaktů v souladu s respektováním důstojnosti, vlastní vůle a Listiny základních lidských práv a svobod tak, aby prožili plnohodnotný, důstojný a aktivní život ve stáří.

domov se zvláštním režimem

Poskytovat celoroční pobytovou službu osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, způsobené snížením soběstačnosti z důvodu Alzheimerovy demence či jiných typů demence a vyžadujícím pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, přičemž podpora je nutná v rozsahu, kterou jim není schopna zajistit rodina ani terénní nebo ambulantní služby. Zvláštní zřetel je věnován jejím specifickým potřebám a zvýšené míře podpory při zachování lidské důstojnosti, a dodržování základních lidských práv a svobod.

VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY

a) domov pro seniory

 • Cílovou skupinu tvoří senioři starší 65 let, s trvalým pobytem na území České republiky, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

b) domov se zvláštním režimem

 • Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 let, s trvalým pobytem na území České republiky, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

CÍLE SLUŽBY

a) domov pro seniory

 • Zajistit uživatelům pomoc a podporu jejich fyzické a psychické soběstačnosti poskytováním odborné a kvalitní péče v bezpečném, přívětivém a důstojném prostředí, respektujícím soukromí, individualitu a vlastní vůli uživatelů a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života srovnatelného s vrstevníky ve společnosti, a v případě, že toto vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim vhodné prostředí a důstojné zacházení.

Cíle služby dosáhneme

 • Podporou fyzické a psychické soběstačnosti.
 • Poskytnutím odborné péče.
 • Poskytnutím kvalitní péče.
 • Respektováním vlastní vůle uživatele.
 • Zapojením uživatele do běžného života společnosti.
 • Vytvořením bezpečného prostředí.
 • Vytvořením důstojného prostředí.
 • Podporou rozvoje sociálních vztahů a kontaktů se společenským prostředím.
 • Zvyšováním motivace k aktivnímu životu s využitím aktivizačních činností, zapojením se do zájmových a volnočasových aktivit.

b) domov se zvláštním režimem

 • Zajistit uživatelům pomoc a podporu při zajištění jejich specifických potřeb, a to poskytováním odborné a kvalitní péče v bezpečném, přívětivém a důstojném prostředí, respektujícím soukromí, individualitu a vlastní vůli uživatelů a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života srovnatelného s vrstevníky ve společnosti, a v případě, že toto vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim vhodné prostředí a důstojné zacházení.

Cíle služby dosáhneme

 • Podporou fyzické a psychické soběstačnosti.
 • Poskytnutím odborné péče.
 • Poskytnutím kvalitní péče.
 • Vytvoření bezpečného prostředí pro saturaci specifických potřeb.
 • Podporou rozvoje sociálních vztahů a kontaktů se společenským prostředím.
 • Podporou schopností a dovedností prostřednictvím využití aktivizačních a volnočasových aktivit.
 • Snížením rizika sociálního vyloučení.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Domov Bílá Opava poskytuje tyto základní služby

 • Ubytování, včetně praní, žehlení a drobných oprav prádla.
 • Stravování celodenní.
 • Péči: 
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • volnočasové činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče.
 • Základní sociální poradenství.

doplňkové služby

 • Provádění potřebných nákupů.
 • Zajištění léků dle lékařského předpisu.
 • Zajištění duchovní služby.
 • Kadeřnické, holičské a pedikérské služby (dodavatelsky).
 • Zapůjčení televizoru na pokoj.

Službu neposkytujeme osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • které nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní  nebo  možné recidivy infekční nemoci,
 • které trpí celiakií (alergií na lepek) a z tohoto důvodu vyžadují speciálně upravenou stravu,
 • s prokázaným duševním onemocněním (schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti...),
 • s vrozeným mentálním onemocněním (mentální retardace, Downův syndrom, ...),
 • které jsou závislé na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách, a pod jejich vlivem ohrožují sebe či ostatní,
 • kterým bylo ukončeno poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, a to v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytování služby.

Základní zásady poskytované sociální služby

K dosažení stanovených cílů poskytované sociální služby se řídíme těmito zásadami:

 • zásada svobodné volby osob,
 • zásada zachovávání lidské důstojnosti osob,
 • zásada pomoci vycházející z individuálně určených potřeb osob,
 • zásada individuálního přístupu k osobám,
 • zásada aktivního působení na osoby,
 • zásada přiměřené pomoci a podpory vedoucí k rozvoji samostatnosti osob,
 • zásada posilování sociálního začleňování,
 • zásada respektování potřeb a oprávněných zájmů osob,
 • zásada dodržování lidských práv a základních svobod osob,
 • zásada rovnocenného přístupu k osobám,
 • zásada respektování vzájemných hranic – a to jak uživatele, tak i pracovníka,
 • zásada podpory kontaktu uživatele s rodinou a přáteli,
 • zásada aktivního zapojení rodiny do dění v domově,
 • zásada týmové spolupráce zaměstnanců k dosažení stanovených cílů.

 

 

 

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO