Vstup Nádvoří Jídelna Společenská místnost
Dnes je 21.01.2019 a svátek má Běla

O Nás

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. 

Od 1. 1. 2004  působí jako samostatná organizace, která vznikla po rozvolnění Okresního ústavu sociálních služeb v Opavě a následným sloučením dvou domovů důchodců v Opavě, a to domova na ulici Rybářská  27 a domova na ulici Rooseveltova 3.
Rozhodnutím rady kraje došlo v červnu 2007 ke změně názvu domova důchodců Opava, příspěvková organizace na Domov Bílá Opava, příspěvková organizace.
V návaznosti na platnost zákona č.108 / 2006 Sb., o sociálních službách, byl náš Domov Bílá Opava v červenci 2007 registrován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako poskytovatel sociálních služeb - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.
Celková kapacita Domova Bílá Opava je 130 lůžek. 

Objekt Domova Bílá Opava na Rybářské ulici  je čtyřpodlažní a určen pro 57 uživatelů domova pro seniory a 32 uživatelů domova se zvláštním režimem. Uživatelé obou služeb jsou ubytování v jedno a dvou lůžkových pokojích, které jsou standardně vybaveny nábytkem.  Od 10.12.2013 jsou všechny pokoje domova pro seniory a domova se zvláštním režimem vybaveny koupelnou a WC, vždy pro dva pokoje společně.Na chodbách jsou zřízená zákoutí pro posezení a relaxaci uživatelů. V každém poschodí se nachází společná jídelna pro uživatele.

Objekt Domova Bílá Opava na Rooseveltové ulici je třípodlažní a je určen pro 41 uživatelů. Tato budova prošla celkovou rekonstrukcí, která započala v září 2014 a byla dokončena koncem roku 2015.Uživatelé jsou ubytováni v jedno a dvoulužkových pokojích které  jsou standartně vybaveny nábytkem, koupelnou a WC, vždy pro dva pokoje společně. Na dvou podlažích jsou umístěny  kulturní místnosti a  jídelna pro uživatele je situována do přízemí.

Objekty Domova Bílá Opava jsou blízko centra města a v dosahu hromadné městské dopravy.
Pro aktivizaci uživatelů je pořádáno v průběhu roku množství aktivizačních programů, společenských a kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti a jiné. U obou domovů jsou k dispozici rozlehlé zahrady které umožňují pobyt uživatelů v přírodě.

Návštěvy mohou naši klienti přijímat v podstatě kdykoli, avšak s ohledem na spolubydlící. Návštěvy není vhodné vykonávat v průběhu provádění osobní hygieny a ošetřování uživatelů a v době podávání stravy.

 

 

Financování je zajištěno z několika zdrojů. Hlavní zdroj příjmů tvoří úhrady uživatelů služby. Dalšími zdroji jsou příjmy z příspěvků na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, dotace z Úřadu práce na platy některých zaměstnanců, dotace zřizovatele na investiční akce a příspěvky zřizovatele na běžný provoz.

V roce 2017 jsme od Statutárního města Opavy obdrželi účelově určenou dotaci na obměnu interiérového vybavení bytových jednotek uživatelů ve výši 200 000,- Kč.

V roce 2017 jsme v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 od Moravskoslezského kraje obdrželi dotaci ve výši 14 150 000,- Kč.

 

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace: Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele
http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

  

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů: Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 27, 746 01 Opoava, IČO: 00016772 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu a době jejich uchování: 

 • Osobní údaje Domov Bílá Opava, p.o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Domov Bílá Opava, p.o. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Domova Bílá Opava, p.o. informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Domovem Bílá Opava, p.o.;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Domovem Bílá Opava, p.o. jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Domovem Bílá Opava, p.o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Domovem Bílá Opava, p.o.;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Domovu Bílá Opava, p.o.;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Domovu Bílá Opava, p.o. uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Domovem Bílá Opava, p.o.:
  název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
  IČ: 25884646,
  sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
  kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz.
  Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat. Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.

 

 

 

 

 

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2011 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO